باز طراحی سایت ونتایج آن

اصولی که منجر به تغییر بنیادی در سایت می شود. زمانی که شما با نگاه حرفه ای رنگ ها را با تک تک اجزای سایت هماهنگ نمایید می توانید سنسور کنجکاوی و علاقه را در بازدید کننده فعال نمایید و به این شیوه تغییر در روند عادی سایت خود ایجاد کنید. این مثالی جهت معرفی و آشنایی اصول بازطراحی سایت است.