آنچه طراحان باید برای مقابله با هک شدن سایت بدانند

هک شدن وب سایت ها یکی از خطراتی است که بیشتر صاحبان وب سایت ها برای آن اهمیتی قائل نیستند . بیشتر این افراد فقط طراحی سایت و محتوایی سایت های خود را بروز می کنند در حالی که هکر ها همواره راهی را برای نفوذ به وب سایت دارند و اگرطراحان سایت تمهیدات امنیتی و روش های مقابله با هک شدن سایت را به کار نبرند. بدون شک روزی وب سایت هک خواهد شد.