شناخت شاخص های ارزیابی طراحی سایت

اگر بخواهیم کیفیت طراحی وب سایت را تعریف نماییم می بایست شاخص‌های زیادی را بررسی نماییم. از طرفی می‌توان گفت که کیفیت وب سایت یک موضوع نسبی می باشد و بسته به طرف حساب و کارفرما، کیفیت، تعاریف مختلفی دارد.